Kenia

Swipe

Richtlijnen bij een bezoek aan park of reservaat

Behalve het gebruik van het gezonde verstand is het handig om een aantal standaardregels te kennen en in acht te nemen als u een park of reservaat bezoekt. Ze zijn gebaseerd op de veiligheid van de bezoeker en de bescherming van het park met alles wat daarin leeft en groeit.

In Kenia heeft men een ‘wildlife code’ ontwikkeld, afspraken waaraan de overheid en de beherende organisaties zich houden en waarin geregeld is wat van de bezoeker verwacht wordt. U vindt ze bij de toegang tot de gebieden die onder bescherming staan. Er is in beschreven op welke wijze het betreffende gebied beheerd wordt. Van de touroperator en de toerist wordt verwacht dat zij zich eveneens aan de in het convenant beschreven afspraken houden. De regels zijn er niet uitsluitend om het voortbestaan van de dieren en de gebieden te waarborgen, de achterliggende gedachte heeft ook alles te maken met de generaties die na u komen. Bovendien waarborgen de voorschriften uw veiligheid maximaal.

Parken en reservaten

Stoor de dieren niet. Onverwachte bewegingen, geluiden en flitslicht schrikken dieren af. Jaag de dieren nooit op en beperk het geluid dat u maakt tot een absoluut minimum. Daarmee doet u uw medebezoeker ook een plezier.

Als in een gebied wegen zijn aangelegd dan is het onder geen voorwaarde toegestaan deze te verlaten. Het ecologisch systeem wordt gemakkelijk beschadigd, auto’s verontreinigen de bodem ook als gevolg van olieverlies.

Laat geen voedsel of vuil achter. Het voederen van dieren is evenmin toegestaan. Niet alleen doorbreekt u het normale voedselpatroon, dieren sterven gemakkelijk als gevolg van een darminfectie.

Maak geen vuur en als er ergens een aangelegde brandhaard is, bijvoorbeeld op een picknickplaats waar barbecuen is toegestaan, verplaats deze dan niet. Brand is een van de ergste catastrofes die plaats kunnen vinden.

Houd rekening met uw medebezoeker, ga niet voor zijn lens staan, verontschuldig u bij ontstane misverstanden (niet denkbeeldig bij zoveel nationaliteiten).

De maximumsnelheid bedraagt 40 kilometer per uur voor elk soort motorvoertuig, tenzij anders is aangegeven. Houd rekening met achteropkomend verkeer, ga omzichtig over slechte stukken weg om nog meer schade eraan te voorkomen.

Blijf te allen tijde in de auto, tenzij door borden aangegeven is dat het is toegestaan om de auto te verlaten. Een aantal parken beschikt over picknickplaatsen en natuurpaden.

Wilde dieren kunnen levensgevaarlijk zijn. Pas op dat u niet uit de auto valt in uw enthousiasme om staande te filmen of te fotograferen zonder dat u zich ervan verzekerd heeft dat u stevig staat.

Het is uitsluitend toegestaan de gebieden te betreden en te verlaten via de daartoe geëigende in- en uitgangen.

Neem niets mee dat tot de flora of de fauna behoort.

In de kustgebieden

Laat het koraal met rust, breek er geen stukken af. Koraal is een levend organisme en in de Keniaanse wateren komen diverse bedreigde soorten voor.

Het meenemen van schelpen, zeesterretjes en andere flora en fauna die tot de levensgemeenschap van zee of strand behoort is verboden. Ook hier laat het ecologisch evenwicht zich gemakkelijk verstoren. Koop geen schelpen of andere zeeproducten als souvenir, degene die ze aanbiedt heeft ze op illegale wijze verkregen. Plastic in het water vermoordt zeeschildpadden. Deze zien het aan voor bepaalde vissoorten en eten het op. Sommige vissen zijn zo tam dat ze uit uw hand eten. Een leuke ervaring, maar de minste verkeerde beweging brengt een vis in verdediging: staarten en vinnen kunnen vervelende verwondingen teweegbrengen, maar vooral de verstoring van het normale voedselpatroon draagt bij tot het sterven van vissen. Het vissen met een lijn en een haak is alleen toegestaan in de reservaten, niét in de nationale parken. Het vissen met speren, al dan niet met gebruikmaking van een onderwatergeweer, is verboden.

Lokale bevolking

Respecteer de cultuur en de tradities van de lokale bevolking. Om bepaalde gebruiken lachen of fotograferen van mensen zonder hun toestemming bevordert het contact tussen u en de bevolking niet.

Naaktrecreatie of topless verschijnen in het openbaar is in Kenia verboden. Het zorgt voor problemen met de moslimbevolking in de kustgebieden.

Overnachting

Het is verboden zich tussen 19.00 en 07.00 uur in een park of reservaat te bevinden. Daar waar campingplaatsen zijn mag u deze niet verlaten. Het is verboden om, zonder dat daarvoor expliciet toestemming gegeven is gedurende de genoemde tijd op zoek te gaan naar wild.

Algemeen

Breng geen schade toe aan afrasteringen of iets wat tot de flora of fauna van het gebied behoort. Soms vindt u een barricade op uw weg bestaande uit takken, een boomstam, of ander natuurlijk materiaal, zoals een rij stenen die over een pad gelegd is of zelfs een briefje dat aan een boom bevestigd is. Dat betekent dat u niet verder mag! Doorgaans vormen ze een belemmering in verband met hoog water verderop, vallend gesteente of een andere toestand waardoor u zichzelf in gevaar zou kunnen brengen. Honden, katten of andere huisdieren zijn in geen enkel natuurgebied toegestaan, ze kunnen ziekten overbrengen die dodelijk zijn voor de dieren in hun natuurlijke leefomgeving.

Op sommige plaatsen gelden andere of aanvullende voorwaarden. Medewerkers van Kenya Wildlife Service (KWS) en rangers zijn er om u te helpen, maar ook om de natuur in de breedste zin van het woord te beschermen. Hun aanwijzingen dienen dan ook altijd stipt te worden opgevolgd. Voor gedetailleerder informatie kunt u zich wenden tot het hoofdkwartier van het KWS in Nairobi.

Inlichtingen over de nationale parken (N.P.), de nationale wildreservaten (N.R.), de wildreservaten (W.R.) en de biosfeergebieden (B.G.) kunt u opvragen bij Ministry of Tourism and Wildlife, Utali House, Uhuru Highway, P.O. Box 30 027,Nairobi, Kenya, tel. 00254 20 - 333 555, fax ?00254 20 - 318 045, e-mail [email protected], www.tourism.go.ke/ministry.nsf.

10 prachtige bestemmingen in Kenia