Oman

Swipe

Staatsinrichting

Sultanaat Oman is een constitutionele en erfelijke monarchie. In plaats van een grondwet kent Oman het Basic Statute, een set van 81 artikelen met betrekking tot staatkundige bepalingen, rechten van het volk en plichten van de overheid. Het Basic Statute dateert uit 1996 en onderging kleinschalige wijzigingen in 2011.

Uitvoerende macht

Macht en taken van de sultan
De sultan is staatshoofd, regeringsleider, opperbevelhebber van het leger en gouverneur van de Central Bank of Oman. Volgens de wet is hij onschendbaar; zijn besluiten dienen geïmplementeerd te worden. Selectie van taken:
• leidinggeven aan de Council of Ministers of benoemen van de voorzitter;
• benoemen of ontslaan van vice-premiers, ministers, onderministers, staatssecretarissen, gouverneurs en rechters;
• leidinggeven aan staatsraden of benoemen van voorzitters;
• beheren van budgetten van defensie, buitenlandse zaken en financiën;
• invoeren en bekrachtigen van wetten;
• uitroepen van noodtoestand, mobilisatie voor oorlog en vrede (overeenkomstig de wetten);
• ondertekenen en bekrachtigen van internationale verdragen (overeenkomstig wetten);
• verlenen van gratie en verzachten van straffen.

Sinds 1970 is Qabus Bin Said Al Said sultan van Oman. Hij heeft geen kinderen. Na het vrijkomen van de troon wordt zijn opvolger gekozen door de Ruling Family Council.

Council of Ministers

De leden van dit orgaan zijn verantwoordelijk voor het bepalen van beleid op het gebied van bestuur, economie en sociale zaken. Selectie van kenmerken en taken:
• leden worden benoemd door de sultan en leggen aan hem verant-woording af;
• dient wetsvoorstellen en decreten in;
• bespreekt ontwikkelingsplannen en ministeriële voorstellen;
• controleert de implementatie van alle wetten, decreten, verordeningen, besluiten, verdragen, overeenkomsten en rechterlijke vonnissen.

In 2012 had Oman 29-30 ministers, zij behoren tot de ‘inner circle’ van de sultan. Het land heeft 32 ambassades, ambassadeurs worden benoemd door de sultan.

Bron: Carnegie Endowment for International Peace

Wetgevende macht

Council of Oman

Council of Oman fungeert als het parlement en bestaat uit de Consultative Assembly en de Council of State. Beide hebben een raadgevend karakter.

Consultative Assembly (Majlis Al Shura)

De Consultative Assembly heeft een toenemend aantal bevoegdheden om wetsvoorstellen in te dienen. De voornaamste taak is echter het bespreken van ontwerpwetgeving (vooral op het gebied van economie en sociale zaken) en voorstellen van de sultan. Enkele kenmerken:
• heeft 84 leden. Zij zijn niet verbonden aan politieke partijen, worden gekozen door de Omanieten (stemrecht vanaf 21 jaar ongeacht geslacht, genaturaliseerde Omanie ten uitgezonderd) en mogen maximaal twee termijnen van vier jaar dienen;
• de leden mogen ministers ondervragen;
• de leden leggen verantwoordelijkheid af aan de Council of Ministers en aan de sultan.

Council of State (Majlis Al Dawla)

Council of State fungeert als ’s lands senaat. De leden helpen de regering met het bepalen van beleid en oplossen van problemen voor financiële, sociale en economische kwesties. Enkele eigenschappen:
• heeft 83 leden. Zij worden gekozen door de sultan voor een periode van vier jaar;
• de voorzitter wordt benoemd via een Koninklijk Besluit.

Bron: Carnegie Endowment for International Peace

Rechterlijke macht

Oman heeft gewone rechtbanken (voor burgelijke en criminele zaken), sharia-rechtbanken (‘islamitische wet’, progressief geïnterpreteerd, voor familiaire zaken, zoals scheidingen en erfrecht), en speciale rechtbanken voor staatsveiligheid en besluiten van gouvernementele instellingen. In 2008 werden getuigenissen van mannen en vrouwen voor de wet gelijkgesteld.

Plaatselijk bestuur

Het sultanaat is verdeeld in wilayat (enkelvoud: wilayah); elke ‘provincie’ wordt geleid door een waly. Deze bestuurder is verantwoordelijk voor coördinatie van regeringswerk in zijn gebied. Sinds oktober 2011 is Oman verdeeld in de volgende gouvernementen. Zie kader op de volgende pagina.

Politiek

Oman is een islamitische staat, waarin politieke partijen zijn verboden. Om het volk te betrekken, onderneemt de sultan jaarlijks de ‘Meet the People Tour’. Op deze (vier weken durende) reis wordt de monarch vergezeld door zijn ministers en andere invloedrijke ambtenaren. Te bezoeken plaatsen wisselen; doorgaans wordt overnacht in eenvoudige militaire kampen.

Gedurende het verblijf worden culturele optredens georganiseerd en inspecteert de sultan het dorp. Centraal staat echter het persoonlijke aspect: elke Omaniet kan zijn of haar problemen, wensen en ideeën direct met de sultan bespreken. Afspraken worden nageleefd; beloften worden binnen enkele weken ingelost.

10 prachtige bestemmingen in Oman